Forside
GFS info
Aktuelt/sidste nyt
Kalender
Projekter
Arkiv
Diverse
Links
Søg

Alt om Grundejerforeningen Svenstrup.

Oversigtskort Vedtægter Servitutter Henstillinger Bestyrelsen Kontingent Velkomstmappe


Servitutter

Disse servitutter er vedtaget på generalforsamling den 27. maj 1951.

 

  Der pålægges den solgte parcel følgende servitutter:
På parcellen må der ikke anlægges eller drives hospital, sanatorium, klinik, børnehjem, fødeklinik eller pensionat for personer med smitsomme sygdomme.
Arealet mellem vej og bygning må, for så vidt det ikke benyttes som adgang til bygning, kun udlægges som forhave, og deri må ikke findes gårdsplads. Udhuse eller kælder må ikke benyttes til beboelse. Enhver art af svinehold er forbudt.
Arealet må ikke benyttes som oplagsplads, og der må på dette overhovedet ikke drives fabriksvirksomhed, ej heller vognmandsforretning.
Ubebyggede parceller skal til enhver tid holdes ryddelige og fri for ukrudt.
Køberen har fuld hegnspligt mod vej, medens der for alle øvrige hegns vedkommende er fælles hegnspligt.
Der må kun anvendes naturhegn såvel mod vej som parcellerne imellem. Jernstakit i naturhegn er tilladt. Højden af hegn mod vej må ikke overstige 1,5 m, og parcellerne imellem må højden ikke overstige 2,1 m dog således, at sydhæks højde bestemmes af ejeren, og laveste højde for denne hæks højde skal være 1,25 m.
Porte og låger mod vejen skal være til at åbne mod parcellens grund, og såfremt der anbringes overkørsler over gangstien, skal disse belægges og vedligeholdes af ejer.
Når en ejendom bebygges, skal køberen af parcellen, forinden grundudgravningen påbegyndes, for egen regning lade indkørslen til samme forsvarligt beskytte med plankebro eller brolægning samt istandsætte den tilstødende vejbelægning på forsvarlig måde. Gangsti eller vej udenfor parcellen må ikke beskadiges ved arbejde udført på eller fra parcellen, og ejeren af parcellen er ansvarlig herfor. Under bebyggelsen skal gangstien holdes ryddelig og frit passabel.
På ejendommen må ingensinde opføres bygninger højere end to etager foruden kælder og kun til beboelse for indtil 2 familier. Tegninger til bygninger skal forelægges parcelforeningen til approbation.
Der må ingensinde på parcellen eller fra de på samme opførte bygninger drives beværtning, krohold, fabriksvirksomhed eller anden virksomhed, som ved røg, larm eller ilde lugte kan genere de omkringboende. Butikshandel må kun drives efter parcelforeningens nærmere bestemmelse.
Den solgte parcel må ingensinde udstykkes uden med parcelforeningens særlige tilladelse.
Påtaleret, med hensyn til disse servitutter har parcelforeningen alene. Såfremt parcelforeningen opløses, overgår påtaleretten til den eventuelt i stedet dannede grundejerforening, eller dersom en sådan ikke dannes, overgår påtaleretten til Hørsholm kommunalbestyrelse.
Den påtaleberettigedes attest om servitutternes overholdelse er afgørende overfor enhver.
Ved salg tinglyses servitutterne på de enkelte parceller.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 1951.

Poul Jensen
formand
 
Til toppen

 

 

Forside | GFS info | Aktuelt/sidste nyt | Kalender | Projekter | Arkiv | Diverse | Links | Søg

Sidst opdateret: 07-05-2007.