Forside
GFS info
Aktuelt/sidste nyt
Kalender
Projekter
Arkiv
Diverse
Links
Søg

Alt om Grundejerforeningen Svenstrup.

Oversigtskort Vedtægter Servitutter Henstillinger Bestyrelsen Kontingent Velkomstmappe


Vedtægter

Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. juni 1996, og er en ændring af de oprindelige love af 29. november 1966.

 

 

1. Navn
Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SVENSTRUP.
Dens hjemsted er: HØRSHOLM KOMMUNE.

2. Formål
Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser i den udstrækning, som nærværende vedtægter tillader.

3. Medlemskab
Pligt til at være medlem af grundejerforeningen har enhver ejer af en grund, der er udstykket af det oprindelige areal matr. nr. 98 c af Usserød by.
Pligten til at være medlem af Grundejerforeningen tinglyses som servitutstiftende på hver enkelt grund.

4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den årlige ordinære generalforsamling skal holdes i juni måned, og være indkaldt skriftligt til hvert
enkelt medlem med mindst 3 ugers varsel, for at være beslutningsdygtig.
Generalforsamlingen træffer afgørelser ved almindelig stemmeflerhed, hvis ikke andet er bestemt.
Afstemningen foretages ved håndsoprækning, dog skal den foregå skriftligt, hvis blot eet medlem
forlanger det.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest
2 uger forud.
Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen, men skal dog mindst indeholde punkterne:
Valg af dirigent - formandens beretning - regnskab - indkomne forslag -
kontingentfastsættelse - valg til bestyrelsen - eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis 1/4 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen forlanger det. Begæringen skal angive dagsorden.
Når en sådan begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ved indvarslingen, som skal ske mindst 1 uge forud, meddeles dagsordenen.

5. Bestyrelsen
Til at varetage grundejerforeningens interesser vælges der på den årlige ordinære generalforsamling
en bestyrelse for 2 år, bestående af:
1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 3 repræsentanter.
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Formanden, sekretæren, 1 repræsentant, 1 suppleant, 1 revisor og revisorsuppleanten er på valg i ulige år.
Næstformanden, kassereren, 2 repræsentanter, 1 suppleant og 1 revisor er på valg i lige år.
Genvalg kan finde sted.
Forhandlingsprotokollen opbevares hos formanden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6. Kontingent
Der påhviler hvert medlem et årligt kontingent til grundejerforeningens drift, størrelsen heraf fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Kontingentet forfalder til betaling 1. oktober.
Indbetales ydelsen ikke rettidigt, kan den inddrives ad retslig vej.

7. Økonomi
Kassereren fører foreningens regnskab.
Udbetalinger på over kr. 1.000,- skal anvises af formanden.
Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

8. Ejerskifte
Når en grundejer overdrager sin grund til en anden, skal vedkommende senest ved overdragelsen skriftligt give bestyrelsen meddelelse herom. Når køberens adkomst er tinglyst, er sælgeren ophørt med at være medlem af foreningen. Han eller andre i hans sted kan ikke gøre krav gældende mod foreningen eller dens formue, men rettigheder og forpligtelser overføres til den nye ejer.

9. Vedtægtsændring og opløsning
Foreningens vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen, og kun når det i indkaldelsen fremgår,
at en ændring i vedtægterne er tilsigtet, samt hvad ændringen går ud på.
Hvad angår vedtægtsændringer er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig, når 3/4 af medlemmerne er tilstede. Er dette ikke tilfældet, kan der ikke stemmes herom, men der skal inden 3 uger med 1 uges varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med forslaget på dagsordenen.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.
Ved afstemningen gælder almindelig stemmeflerhed.
Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med en anden forening, når 3/4 af samtlige foreningsmedlemmer stemmer herfor ved en speciel indkaldt generalforsamling med dette forslag på dagsordenen.


Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. juni 1996,
og er en ændring af de oprindelige love af 29. november 1966.


På bestyrelsens vegne
Tonny Alfredsen
formand
 

Til toppen

 

 

Forside | GFS info | Aktuelt/sidste nyt | Kalender | Projekter | Arkiv | Diverse | Links | Søg

Sidst opdateret: 07-05-2007.